Amazon Kreditkarte (LBB Berlin) - Fehlermeldung bei Umsatzabfrage