KFW Studienkredit - "no common encryption algorithm"